Návštěvy: hit counter
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21; Smetanova 21, 792 01 Bruntál
Tel.: 722 270 231
smetanka-840px
Vítejte na Smetance

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Účel a předmět činnosti organizace:

Zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti, navazuje na výchovu

v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti

let.

a) poskytuje předškolní vzdělávání vymezené § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a

vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání a příslušnými prováděcími právními

předpisy

b) zajišťuje provoz školního stravování dle ust. § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský

zákon,

c) poskytuje závodní stravování zaměstnancům školy


Kontaktní poštovní adresa:

Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21

Smetanova 21

792 01Bruntál

tel.: 552 306 820

mobil: 722 270 231

e – mail: info@mssmetanova.cz

Bankovní spojení: 19-782270207/0100

Identifikační číslo organizace (IČO): 637 31 398

 

Ředitelka: Mgr. Bc. Lada Zátopková

jmenovaná v souladu s ustanovením§ 166 odst. 2 a odst. 3 zákona 561 /2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení rady města Bruntálu č. 2043/57R/2013 ze dne 25. 06. 2013. Rozsah pravomoci a působnosti je dán zejména zákonem 561/2004 Sb. a souvisejícími předpisy.

 

Vedoucí ŠJ: Jitka Prokešová.

 

Úplný název zřizovatele: Město Bruntál

Adresa: Nádražní 994/20, Bruntál 792 01

Přehled nejdůležitějších předpisů, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:

 • zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • zákon č. 563/2004 Sb.,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Uvedené zákony lze nalézt ve Sbírce zákonů.

Informace o MŠ Bruntál, Smetanova 21 lze získat:

 • na úřední desce školy – stránky www.mssmetanova.cz
 • v denním tisku a sdělovacích prostředcích
 • prostřednictvím osobního jednání v ředitelně školy v pracovní dny od 10 -11 hodin
 • na webu Města Bruntál www.mubruntal.cz

Rozhodnutí ředitelky školy, proti kterým je přípustné odvolání

 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • prominutí nebo osvobození od úplaty za vzdělávání a školské služby
 • odmítnutí poskytnutí informace
 • vyřazení dítěte z předškolního vzdělávání

Proti rozhodnutí ředitelky je možné se odvolat. Odvolání se podává u ředitelky školy do 15 dnů ode dne doručení.Kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, SMETANOVA 21
IČ: 63731398
Datová schránka: si3ye2f

Jméno Funkce / email Telefon
Mgr.Bc. Lada Zátopková Ředitelka
info@mssmetanova.cz
722 270 231
Iveta Palková Vedoucí školní jídelny: denně do 14:30
jidelna.smetanova@seznam.cz
552 306 822
Odhlášení stravy pouze SMS do 7:00 hod
724 535 129