Návštěvy: hit counter
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21; Smetanova 21, 792 01 Bruntál
Tel.: 722 270 231
smetanka-840px
Vítejte na Smetance

ŠVP

Vzdělávací program KNIHA ŽIVOTA vychází ze základního pedagogického dokumentu – Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který stanovuje státem vymezený rámec pro předškolní vzdělávání. ŠVP tedy respektuje hlavní cíle předškolního vzdělávání:

·         rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení

·         osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

·         získávání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

K těmto rámcovým cílům přistupuje prostřednictvím dílčích cílů v oblastech:

·         BIOLOGICKÁ                              Dítě a jeho tělo                 

·         PSYCHOLOGICKÁ                      Dítě a jeho psychika          

·         INTERPERSONÁLNÍ                  Dítě a ten druhý                

·         SOCIÁLNĚ – KULTURNÍ           Dítě a společnost                

·         ENVIRONMENTÁLNÍ                Dítě a svět                             

Směřuje tak k naplňování těchto klíčových kompetencí:

·         kompetence k učení

·         kompetence k řešení problémů

·         kompetence komunikativní

·         kompetence sociální a personální

·         kompetence činnostní a občanské

Hlavním zaměřením naší školy je ekologická (environmentální) výchova. V roce 2008 jsme byli zařazeni do sítě ekologických mateřských škol a získali jsme osvědčení MRKVIČKA (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy), v roce 2016 jsme se zapojili do mezinárodního programu Ekoškola. Ekologická výchova je každodenní a samozřejmou součástí života naší školy.

V naši mateřské škole ctíme dávné tradice a zvyky a to nejen ty obvyklé jako je pouštění draků, pečení perníčků či barvení vajíček, spojené s tradičními svátky jako jsou Vánoce či Velikonoce, ale také ty, na které se již mnohdy zapomíná jako je vynášení Morény, pálení čarodějnic či Masopust. Navíc jsme si během let vytvořili tradice vlastní a další vznikají. A tak na podzim pečeme brambory, pořádáme jablíčkobraní, s příchodem zimy se těšíme na uspávání skřítků podzimníčků, lampionový průvod, vítání jara spojené s „odemykáním“ zahrady.

Důraz klademe na:

·         individuální přístup ke každému dítěti a jeho rozvoj,

·         tvořivou a originální práci pedagogů,

·         denní nabídku zajímavého programu pro děti (objevování a učení),

·         uplatnění hry ve veškerých činnostech,

·         vlastní aktivitu dětí pomocí prožitkového učení,

·         respektování sociálního učení dětí a potřeb z rodiny,

·         spolupráci pedagogů s rodiči, vytváření důvěry a příjemného klimatu.

V naší mateřské škole se snažíme prakticky aplikovat environmentální výchovu a řešit problematiku posilování kontaktu dětí s přírodou, rozmanitými způsoby utvářet postoje dětí i veřejnosti k přírodě, propagovat trvale udržitelný přístup k životu, rozvíjet citlivost a ohleduplnost k přírodě. Umožňujeme prožití kontaktu s živými tvory, zařazujeme i aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí, zdravý životní styl a poznávání lidových zvyků a tradic.

DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY

·     předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti formu prožitků v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů,

·        rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí a tím vytvořit základy celoživotního vzdělávání.

KRÁTKODOBÉ ZÁMĚRY

·         vytvářet zdravé životní postoje a návyky jako základ zdravého životního stylu a způsobu života,

·         podporovat psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoje jeho intelektu, řeči, jazyka a poznávacích procesů.

·         posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem – v rodině, v mateřské škole,

·         osvojit si poznatky a dovednosti související s podporou zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí,

·         vytvářet základy aktivních postojů a vztahů ke světu, k životu, ke kultuře a umění,

·         seznámit se s místem a prostředím, ve kterém děti žijí a vytvářet pozitivní vztah k němu,

·         rozšiřovat povědomí dětí elementárními poznatky o rozmanitosti, vývoji a proměnách přírody, kultury a techniky,

·         snaha pochopit, že lidská činnost může mít pozitivní, ale i negativní dopady na společnost a přírodní prostředí.

 

ZÁMĚRY pro PRAVIDLA SOUŽITÍ

·         umím pěkně pozdravit

·         umím sám (-a) slušně požádat o to, co chci a poděkovat

·         dodržuji hygienu, umím používat kapesník, zakrývám si pusu a nos, když kašlu a kýchám

·         umím čistě stolovat

·         jsem kamarádský(á), umím pomáhat

·         umím přiznat chybu, jsem pravdomluvný(á)

·         neničím hračky, stavby a výtvory druhých

·         uklízím si po sobě hračky

·         snažím se být samostatný(á)


Úplné znění ŠVP KNIHA ŽIVOTA naleznete ve vstupní hale mateřské školy. Nahlédněte :-)FotogalerieKontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, SMETANOVA 21
IČ: 63731398
Datová schránka: si3ye2f

Jméno Funkce / email Telefon
Iveta Palková Vedoucí školní jídelny: denně do 14:30
jidelna.smetanova@seznam.cz
552 306 822
Odhlášení stravy pouze SMS do 7:00 hod
724 535 129
Irena Vochyánová Ředitelka
mahenka@atlas.cz
702 267 954